Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Zaakmakers en opdrachtgever alsmede alle door Zaakmakers verrichte diensten en werkzaamheden.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Zaakmakers, voor de uitvoering waarvan door Zaakmakers derden dienen te worden betrokken.
 3. Inkoop¬ of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn in geen geval van toepassing.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Zaakmakers en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Door ondertekening van een overeenkomst met Zaakmakers, een door Zaakmakers verstuurde offerte en/of bevestiging van een opdracht per e-mail, verklaart opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.
 6. Op elk gewenst moment kan Zaakmakers zonder voorafgaande kennisgeving en/of opgaaf van redenen de algemene voorwaarden aanpassen. Deze wijzigingen gelden dan ook voor inmiddels gesloten overeenkomsten met inachtneming van een periode van 30 dagen nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd en gepubliceerd op de website van Zaakmakers.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Zaakmakers zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Zaakmakers kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Zaakmakers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Zaakmakers en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Zaakmakers derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Zaakmakers dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Zaakmakers zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Zaakmakers heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien door Zaakmakers of door Zaakmakers ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. Zaakmakers is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Zaakmakers de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Levering vindt plaats nadat alle openstaande facturen door opdrachtgever aan Zaakmakers zijn voldaan.
 7. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Zaakmakers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Zaakmakers worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Zaakmakers zijn verstrekt, heeft Zaakmakers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Zaakmakers ter beschikking heeft gesteld. Zaakmakers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Zaakmakers is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Zaakmakers zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Zaakmakers gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Zaakmakers bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Zaakmakers op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Zaakmakers een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 11. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Zaakmakers gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Zaakmakers daardoor direct of indirect ontstaan.
 12. Zaakmakers is gerechtigd geleverde diensten of producten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Content management

 1. Deze voorwaarden gelden voor het content management voor een bestaande website.
 2. Met content management van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen content van de opdrachtgever op bestaande pagina’ s van de website.
 3. Wijzigingen aan de teksten worden eenmalig uitgevoerd mits binnen 7 dagen aangeleverd, gerekend vanaf de opleverdatum. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis doorberekend aan de opdrachgever.
 4. De kosten voor content management gelden voor 1 jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
 5. De opzegtermijn voor een content management contract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

Support

 1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het up-to-date houden de website.
 2. Tussentijdse wijzigingen aan de website door de opdrachtgever zijn voor risico van de opdrachtgever zelf. Meerwerk of herstelwerkzaamheden na een update door deze wijzigingen komen voor rekening van de opdrachtgever en vallen buiten het onderhoudcontract.
 3. Het dupliceren van de website naar een testomgeving valt buiten het onderhoudscontract.
 4. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
 5. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

 

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Zaakmakers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Zaakmakers ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Zaakmakers kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Zaakmakers bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Zaakmakers kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Zaakmakers op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Zaakmakers de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Zaakmakers tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Zaakmakers gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Zaakmakers gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Zaakmakers, zal Zaakmakers in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Zaakmakers extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Zaakmakers anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Zaakmakers vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Zaakmakers op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Zaakmakers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zaakmakers niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Zaakmakers of van derden daaronder begrepen. Zaakmakers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Zaakmakers zijn verbintenis had moeten nakomen.
 2. Zaakmakers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 3. Zaakmakers kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Zaakmakers ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zaakmakers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Facturatie en betalingen

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Zaakmakers aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Zaakmakers aangegeven. Zaakmakers is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Voor het afnemen van diensten en/of producten geldt een aanbetaling van 50% op het totale bedrag na ondertekening van de offerte en overeenkomst. Het restant van het bedrag wordt na gereedkoming van het geoffreerde in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Bijvoorbeeld indien er sprake is van een overeenkomst waarbij periodieke bedragen door opdrachtgever aan Zaakmakers dienen te worden betaald voor dienstverlening aan opdrachtgever.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Zaakmakers heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Zaakmakers kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Zaakmakers kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Zaakmakers verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Zaakmakers echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Prijswijzigingen

 1. Indien Zaakmakers met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Zaakmakers niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 2. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij:
 1. Zaakmakers alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren.
 2. Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Zaakmakers rustende verplichting ingevolge de wet.
 3. Indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden
 4. Indien er sprake is van levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Aansprakelijkheid

 1. Indien Zaakmakers aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Zaakmakers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Zaakmakers is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Zaakmakers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Indien Zaakmakers aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Zaakmakers beperkt tot maximaal de in rekening gebrachte kosten van de afgelopen 12 maanden, tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Zaakmakers is niet aansprakelijk voor wijzigingen in het intellectueel eigendom van derden die via Zaakmakers ter beschikking zijn gesteld aan opdrachtgever.
 6. Zaakmakers maakt bij haar dienstverlening gebruik van producten en/of diensten van derden. Zaakmakers is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van gebeurtenissen die bij deze derden zijn ontstaan, waarop Zaakmakers geen invloed heeft, of kan uitoefenen.
 7. Zaakmakers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze wijzigingen worden doorgevoerd zonder dat Zaakmakers hierover wordt geïnformeerd.
 8. Zaakmakers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het registreren van een domeinnaam en/of hosting bij een hostingprovider of domeinnaamregistrant.

Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Zaakmakers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Zaakmakers toerekenbaar is. Indien Zaakmakers uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Zaakmakers zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Zaakmakers, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Zaakmakers en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever is gehouden Zaakmakers schadeloos te stellen, dan wel te vrijwaren van alle aanspraken van derden tot schadevergoeding, waardoor de aansprakelijkheid van Zaakmakers is uitgesloten.

Intellectuele eigendom

 1. Zaakmakers behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Zaakmakers heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. De bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen, waaronder licenties, scripts en templates blijven eigendom van Zaakmakers.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Zaakmakers van aansprakelijkheid inzake intellectueel eigendom.
 4. Alle geleverde diensten en/of producten kan Zaakmakers gebruiken voor promotie- en portfoliodoeleinden, tenzij anders is overeengekomen.

Disclaimer

 1. Beperkte aansprakelijkheid:Zaakmakers spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zaakmakers. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Zaakmakers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 1. Auteursrecht: Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zaakmakers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zaakmakers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zaakmakers partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Zaakmakers is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Zaakmakers het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
https://www.zaakmakers.com/wp-content/uploads/2020/04/wit-logo-e1586427228250.png
Zaakmakers Nederland
Bezoekadres
Leerlooierstraat 25
4871 EP Etten-Leur Nederland
SOCIAL MEDIALet's connect!
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en volg ons op onze socials.
https://www.zaakmakers.com/wp-content/uploads/2020/04/wit-logo-e1586427228250.png
Zaakmakers Nederland
Bezoekadres
Leerlooierstraat 25
4871 EP Etten-Leur Nederland
Let's Connect!

© 2023 Zaakmakers – Alle rechten voorbehouden

©2023 Zaakmakers – Alle rechten voorbehouden